Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

 

Kto i kiedy może dopisać się do spisu lub rejestru wyborców?

Kiedy pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania?

 

13 października będziemy wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. Tego dnia nie każdy będzie mógł zagłosować
w miejscu swojego zamieszkania. Warto zatem już dziś zadbać o to, by znaleźć się w aktualnym spisie, bądź rejestrze wyborców, by móc oddać głos w innym, niż zazwyczaj lokalu wyborczym.

Czym różni się spis od rejestru wyborców?

Spis wyborców to lista osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej. Jest sporządzany na potrzeby konkretnych wyborów i dla konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Spisy wyborców przygotowuje się na podstawie rejestru wyborców. W sytuacji, gdy ktoś ma meldunek w innym mieście, ale pracuje, uczy się, bądź, po prostu, będzie przebywał w Ostrowcu w dniu wyborów i tutaj chce wziąć udział w wyborach, może dopisać się do spisu wyborców. 

Ważne! Dopisanie do spisu wyborców uprawnia wyborcę do głosowania tylko w tych wyborach, dla których spis został sporządzony (do jednego głosowania).

Wyborcy stale zamieszkujący w Ostrowcu Świętokrzyskim: bez zameldowania, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze miasta, bądź zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków.

Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców (w jednej miejscowości). Wpisu do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na jego wniosek lub w momencie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.

Dopisywanie do spisu i rejestru wyborców odbywa się w Urzędzie Miasta –
w Biurze Obsługi Interesanta sala B. Warto pamiętać o tym, że rozpatrzenie wniosku o dopisanie do rejestru wyborców wymaga wydania decyzji w terminie 5 dni, w związku z czym nie należy zostawiać tego na ostatnią chwilę.

 

 

Z zaświadczeniem lub przez pełnomocnika

Zdarza się, że z różnych powodów w dniu wyborów część mieszkańców przebywać będzie poza miejscem zamieszkania, ale będzie chciała wziąć udział w wyborach. W takiej sytuacji można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można zagłosować
w dowolnym lokalu wyborczym w kraju. Należy jednak pamiętać,
że w innym miejscu na terenie Polski można zagłosować na kandydatów
z tamtego okręgu wyborczego.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą skorzystać z możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do pracownika, upoważnionego przez Prezydenta Miasta.

 Terminarz czynności wyborczych

  • do 4 października - złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  • do 4 października - złożenie wniosku o sprawdzenie danych zawartych
    w spisie wyborców,
  • do 8 października - złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców,
  • najpóźniej do 8 października – złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców,
  • do 11 października - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski we wszystkich powyższych sprawach należy składać w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta, Sala B codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
a w piątki do godziny 16.30.