W Ostrowcu Świętokrzyskim oddane zostanie kolejne mieszkanie chronione. Ostrowiecki samorząd pozyskała środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie mieszkań chronionych. Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim podpisano 20 maja 2021 r. Zgodnie z założeniami programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”, z działaniem 4.7. Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych, celem działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych.

- Chcę podziękować za dobrą współpracę na linii Zakład Usług Miejskich- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - mówi prezydent Jarosław Górczyński. ZUM wykonał prace związane z przygotowaniem tego mieszkania chronionego i wykonał go w dobrym standardzie z dobrych materiałów.

- Stawiamy na rozwój sieci mieszkań chronionych - mówi dyrektor MOPS, Magdalena Salewrowicz. To usługa świadczona w lokalnej społeczności, która w dobie rosnącej liczby osób starszych, niepełnosprawnych oraz z różnych powodów niesamodzielnych, niejednokrotnie bezdomnych, którymi gminy mają bezwzględny obowiązek zaopiekować się, staje się normą przyzwoitości, a nie przymusem. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla pobytu w placówce całodobowej opieki. Nasze działania wpisują się w ideę deinstytucjonalizacji - odejścia od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym - w miejscu zamieszkania, np. poprzez asystenta osobistego lub kameralnych wprowadzanych w społeczności lokalnej formach typu mieszkania chronione.

Doświadczenia wszystkich gmin prowadzących mieszkania chronione, w tym Ostrowca Świętokrzyskiego, jednoznacznie wskazują na zmniejszenie obciążenia budżetu gminy z tytułu ponoszenia kosztów za pobyt osób w schroniskach i dps-ach. Żadna z gmin nie rezygnuje z usług w formie mieszkań chronionych. Wręcz przeciwnie, stawiają one na rozwój takiej infrastruktury, kierując się właśnie danymi dotyczącymi demografii, mając również na względzie aspekt prawny, a w zasadzie jego słabość w egzekucji należności za pobyt w dps-ach członków rodzin.

Umiejscowienie mieszkania chronionego, które utworzono w bieżącym roku nie jest przypadkowe. W grudniu 2017 r. powstało tam jedno mieszkanie chronione dla 6 osób, a w 2020r. drugie dla 7 osób.

Nowoutworzone mieszkanie będzie przeznaczone dla 4 osób, na co pozwala metraż – 73,5 m kw. Znajduje się na parterze budynku. W mieszkaniu są dwa pokoje jednoosobowe i jeden dwuosobowy. Korytarze, kuchnia i aneks jadalny oraz łazienka stanowią części wspólne. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych i wolne od barier architektonicznych.

W Gminie Ostrowiec mieszkania chronione są prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Grupę docelową korzystającą z mieszkania chronionego stanowią osoby niepełnosprawne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, w jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów wsparcia