W dniu 24 maja 2023 r. nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji wspólnie z Krzysztofem Gołębiewskim Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska otworzyli cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości środowiskowej w obszarze gospodarowania odpadami oraz transportowania odpadów w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Inauguracja cyklu edukacyjnego, dedykowanego funkcjonariuszom Policji zajmującym się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, miała miejsce na terenie KWP w Łodzi. W ramach dalszej edycji przedsięwzięcia, planowane są szkolenia dla funkcjonariuszy pozostałych garnizonów Policji.

Organizacja cyklu szkoleń w zakresie zwalczenia nielegalnego gospodarowania odpadami, w tym transportu, przetwarzania oraz ich utylizacji jest jednym z założeń zawartego w dniu 31 sierpnia 2021 r. porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie priorytetowe Komendanta Głównego Policji w zakresie „Intensyfikacji działań Policji w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego”, wynikające z Planu Działalności Komendanta Głównego Policji na lata 2021 – 2023. Do najważniejszych obszarów zagrożenia degradacją środowiska naturalnego zaliczono nieprawidłowe gospodarowanie odpadami oraz nielegalny międzynarodowy transport odpadów, z których odpady określone jako niebezpieczne stanowią wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Szkolenie organizowane jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w kooperacji z Biurem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej  KGP.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

Foto: KWP w Łodzi