Wczoraj policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 42-latka. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego poszukiwany był na postawie nakazu doprowadzenia wydanego przez miejscowy sąd. Dłużnik alimentacyjny trafił już do zakładu karnego, gdzie odpokutuje karę 303 dni pozbawienia wolności.

Wczoraj kilka minut po godzinie 20, policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali 42-latka. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez miejscowy sąd. Ostrowczanin za nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów musi odpokutować karę 303 dni pozbawienia wolności.

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 §1 kodeksu karnego brzmi „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata.

Jeśli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega on karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

Opr. EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski