Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta, Radni uchwalili budżet miasta na 2022r. W Nowy Rok gmina Ostrowiec Świętokrzyski  wkracza bez zadłużenia, ostatnie raty zaciągniętych przed 2012 rokiem kredytów zostały spłacone. Miasto będzie mogło w pełni wydatkować środki na zadania samorządowe, bez ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia.

Wydatki miasta wyniosą ponad 326 mln złotych, z czego wydatki majątkowe sięgną blisko 79 mln zł. Największe pozycje w przyszłorocznym budżecie przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące:

  • oświata i wychowanie - 76 mln zł
  • rodzina - 55 mln zł
  • gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28 mln zł
  • pomoc społeczna - 18 mln zł

Wydatki majątkowe:

  • transport i łączności - 55 mln zł
  • kultura i dziedzictwo narodowe - 10 mln zł

Wydatki majątkowe stanowią blisko ¼ wydatków ogółem, co potwierdza proinwestycyjny charakter budżetu. Warto podkreślić, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego wydatki bieżące z budżetu gminy na administrację publiczną na jednego mieszkańca wyniosły w Ostrowcu Świętokrzyskim 283,58 zł. Daje to 2 miejsce wśród samorządów wydających najmniej środków na administrację.

Miasto od siedmiu lat nie podnosi stawek podatków lokalnych, stając się wiarygodnym partnerem dla biznesu.

Sytuacja gospodarcza całej Unii Europejskiej, w tym szczególnie Polski jest nieprzewidywalna. Rosnące ceny energii, gazu, paliw wpływają na niekontrolowany wzrost wskaźników inflacji. Podnoszenie stóp procentowych, które ma zapobiegać wzrostom cen, powoduje jednocześnie wyhamowywanie gospodarki, co może być negatywnym czynnikiem, mającym wpływ na finanse samorządów, w tym również naszego miasta.

Jak podkreślił prezydent Jarosław Górczyński miasto wchodzi w Nowy Rok z optymizmem, bo dzięki racjonalnej polityce budżetowej będzie można zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i działania bieżące jednostek organizacyjnych gminy.